NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN LÀ TỔ CHỨC CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Chúng ta thường hay nghe người đại diện theo ủy quyền là cá nhân. Vậy nếu doanh nghiệp trong quá trình hoạt động muốn mở rộng phạm vi hoạt đông, phát triển việc kinh doanh, thì câu hỏi đặt ra ở đây là: người đại diện theo ủy quyền có được là một tổ chức hay không? Sau đây Luật sư ADB SAIGON sẽ giải đáp các thắc mắc này:

Người đại diện theo ủy quyền là gì?

Người đại diện theo ủy quyền là người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật/hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/chủ sở hữu…Chức danh, quyền và nghĩa vụ sẽ được quy định rõ trong văn bản ủy quyền.

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền

  • Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
  • Thành viên, cổ đông là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác;
  • Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Trách nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Doanh nghiệp - Luật sư ADB SAIGON

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì ta thực hiện việc ủy quyền theo Khoản 2 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;

b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.

Các trường hợp ủy quyền khác:

“ 3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.”

Hiệu lực của việc tổ chức cử người đại diện ủy quyền:

4. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.”

Tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo ủy quyền là tổ chức

“ a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Thành viên, cổ đông là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác;

c) Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.”

Kết luận

Như vậy người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản. Đồng thời phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin tư vấn pháp luật hình sự hoặc cần luật sư tư vấn ly hôn nhanhthủ tục khai nhận di sản thừa kế… có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0907 520 537, qua zalo hoặc nhắn tin qua Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *