Category Archives: Luật xuất nhập cảnh

TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN TRONG XUẤT NHẬP CẢNH

trách nhiệm của một số cơ quan trong xuất nhập cảnh - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Trách nhiệm của một số Cơ quan trong xuất nhập cảnh được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Theo điều 48 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt […]

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TRONG XUẤT NHẬP CẢNH

trách nhiệm của bộ quốc phòng trong xuất nhập cảnh - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong xuất nhập cảnh được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Theo điều 47 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định về trách […]

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ NGOẠI GIAO TRONG XUẤT NHẬP CẢNH

trách nhiệm của bộ ngoại giao trong xuất nhập cảnh - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong xuất nhập cảnh được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao Theo điều 46 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định cụ thể […]

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN TRONG XUẤT NHẬP CẢNH

trách nhiệm của bộ công an trong xuất nhập cảnh - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Trách nhiệm của Bộ Công an trong xuất nhập cảnh được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Trách nhiệm của Bộ Công an Theo điều 45 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định cụ thể […]

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

trách nhiệm quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh của công dân việt nam - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Xuất cảnh là gì? Xuất cảnh là ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, qua các cửa khẩu quốc tế, […]

QUẢN LÝ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân việt nam - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Quản lý khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của […]

THU THẬP CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

thu thập cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về thu thập cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Thu thập cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia […]

THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân việt nam - Tư vấn hỗ trợ phaplyanh

Pháp luật quy định như thế nào về thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh là gì? Cơ sở dữ liệu quốc […]

YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

yêu cầu xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về yêu cầu xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh là gì? Cơ […]

QUY TRÌNH THỰC HIỆN TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

quy trinh thực hiện tạm hoãn xuất cảnh - Tư vấn hỗ trợ phaplynhanh

Pháp luật quy định như thế nào về quy trình thực hiện tạm hoãn xuất cảnh? Mời bạn đọc hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu bài viết dưới đây. Quy trình thực hiện tạm hoãn xuất cảnh Theo điều 39 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định cụ thể […]