Category Archives: Luật hòa giải ở cơ sở

Luật hòa giải cơ sở

Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hòa giải ở cơ sở được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hòa giải ở cơ sở được quy định như thế nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở được hiểu là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Vậy trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam […]

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm gì về hòa giải ở cơ sở?

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm gì về hòa giải ở cơ sở - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở được hiểu là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Vậy ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm gì về […]

Nhà nước có trách nhiệm gì về hòa giải ở cơ sở?

Nhà nước có trách nhiệm gì về hòa giải ở cơ sở - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở được hiểu là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Vậy nhà nước có trách nhiệm gì về hòa giải ở cơ […]

Hòa giải ở cơ sở có những hoạt động gì?

Hòa giải ở cơ sở có những hoạt động gì - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở được hiểu là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Vậy hòa giải ở cơ sở có những hoạt động gì? Xin […]

Hòa giải ở cơ sở sẽ kết thúc khi nào?

Hòa giải ở cơ sở sẽ kết thúc khi nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở được hiểu là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.  Vậy hòa giải ở cơ sở sẽ kết thúc khi nào? Xin […]

Hòa giải ở cơ sở giữa các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau Luật hòa giải ở cơ sở quy định gì?

Hòa giải cơ sở giữa các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau Luật hòa giải ở cơ sở quy định gì - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Vậy hôm nay phaplynhanh.vn sẽ chia sẽ thêm đến bạn […]

Những người nào có thể được mời tham gia hòa giải ở cơ sở?

Những người nào có thể được mời tham gia hòa giải ở cơ sở - Tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Vậy hôm nay phaplynhanh.vn sẽ chia sẽ thêm đến bạn […]

Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở quy định như thế nào?

Chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở quy định như thế nào - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở (HGƠCS) là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Vậy hôm nay pháp lý nhanh sẽ chia sẽ […]

Có bắt buộc phải tiến hành hòa giải cơ sở khi làm thủ tục ly hôn không?

Có bắt buộc phải tiến hành hòa giải cơ sở khi làm thủ tục ly hôn không - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở. Khái niệm cơ sở ở đây được hiểu là thôn, […]

Vai trò và ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở là gì?

Vai trò và ý nghĩa của hòa giải cơ sở là gì - Tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Vậy hôm nay phaplynhanh.vn sẽ chia sẽ thêm đến bạn […]