Category Archives: Luật bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là một loại báo cáo được lập định kỳ hàng năm gửi đến cơ quan nhà nước, đây là loại báo cáo bắt buộc các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải thực hiện. Báo cáo được thực hiện khi các Doanh nghiệp đi vào […]

Chỉ tiêu thống kê về môi trường được quy định thế nào?

Chỉ tiêu thống kê về môi trường được quy định thế nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Chỉ tiêu thống kê về môi trường là một bộ phận của hệ thống chỉ tiêu thống kê Việt Nam, nhằm đo lường, đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường để hướng tới phát triển bền vững, phù hợp với hệ thống chỉ tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Vậy Chỉ tiêu thống kê về môi trường […]

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường thuộc về cơ quan nào?

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường thuộc về cơ quan nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Dịch vụ công trực tuyến về môi trường gồm dịch vụ hành chính công về môi trường, dịch vụ cung cấp thông tin về môi trường và dịch vụ công khác về môi trường theo quy định của pháp luật. Vậy Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường thuộc về cơ […]

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường được thực hiện dựa trên các nguyên tắc gì?

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường được thực hiện dựa trên các nguyên tắc gì - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Dịch vụ công trực tuyến về môi trường gồm dịch vụ hành chính công về môi trường, dịch vụ cung cấp thông tin về môi trường và dịch vụ công khác về môi trường theo quy định của pháp luật. Vậy Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường được thực hiện dựa […]

Dịch vụ công trực tuyến về môi trường được quy định thế nào?

Dịch vụ công trực tuyến về môi trường được quy định thế nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Dịch vụ công trực tuyến về môi trường gồm dịch vụ hành chính công về môi trường, dịch vụ cung cấp thông tin về môi trường và dịch vụ công khác về môi trường theo quy định của pháp luật. Vậy Dịch vụ công trực tuyến về môi trường được quy định thế nào? Hãy cùng […]

Hệ thống thông tin môi trường bao gồm những chức năng cơ bản nào?

Hệ thống thông tin môi trường bao gồm những chức năng cơ bản nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ cũng đang ngày càng trở nên đa dạng và cũng vì thế mà vấn đề này hiện đang tạo ra những tác động, áp lực rất lớn lên môi trường. Chính bởi vì thế mà […]

Các yêu cầu chung của hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường?

Các yêu cầu chung của hệ thống thông tin môi trường, cơ sở dữ liệu môi trường - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ cũng đang ngày càng trở nên đa dạng và cũng vì thế mà vấn đề này hiện đang tạo ra những tác động, áp lực rất lớn lên môi trường. Chính bởi vì thế mà […]

Hệ thống thông tin môi trường được quy định như thế nào?

Hệ thống thông tin môi trường được quy định như thế nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ cũng đang ngày càng trở nên đa dạng. Chính vì thế mà vấn đề này hiện đang tạo ra những tác động, áp lực rất lớn lên môi trường. Bài viết dưới đây pháp lý […]

Thông tin về môi trường và các Quy định về việc cung cấp, công khai thông tin

Thông tin về môi trường và các Quy định về việc cung cấp, công khai thông tin - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ cũng đang ngày càng trở nên đa dạng và cũng vì thế mà vấn đề này hiện đang tạo ra những tác động, áp lực rất lớn lên môi trường. Chính bởi vì thế mà […]

Thông tin về môi trường được quy định về việc thu nhận, lưu trữ, quản lý thông tin thế nào?

Thông tin về môi trường được quy định về việc thu nhận, lưu trữ, quản lý thông tin thế nào - tư vấn hỗ trợ pháp lý nhanh

Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ cũng đang ngày càng trở nên đa dạng và cũng vì thế mà vấn đề này hiện đang tạo ra những tác động, áp lực rất lớn lên môi trường. Chính bởi vì thế mà […]