Category Archives: Địa chỉ Viện kiểm sát

Thông tin địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân tại các tỉnh miền Nam

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân Thị xã La Gi

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân Thị xã La Gi có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan Thiết

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan Thiết có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm […]

Địa chỉ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc

Địa chỉ viện kiểm sát nhân dân - Luật sư ADB SAIGON

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm […]