Ranh giới giữa các bất động sản được Bộ luật Dân sự 2015 quy định như thế nào?

Ranh giới giữa các bất động sản được hiểu là đường giới hạn để phân chia các bất động sản liền kề? Vậy pháp luật quy định về ranh giới giữa các bất động sản này như thế nào? Cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây

Bất động sản là gì?

Bộ luật Dân sự 2015 quy định bất động sản tức là những tài sản không thể di dời, di chuyển được. Khoản 1 điều 107 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, các tài sản sau đây là bất động sản:

“Điều 107. Bất động sản và động sản
1. Bất động sản bao gồm:
a) Đất đai;
b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;
c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;
d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật”

Bất động sản đầu tiên được nhắc đến là đất đai, đất đai được hiểu là những mảnh đất riêng biệt gắn với quyền sử đụng đất của từng chủ thể khác nhau. Đất đai là tài sản có thể chuyển giao quyền sử dụng từ chủ thể này sang chủ thể khác, nhưng không thể di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác nên đất đai chính là bất động sản. Những tài sản phái sinh từ đất đai như nhà, công trình xây dựng cũng là bất động sản, vì những tài sản này tọa lạc ngay trên bề mặt của đất đai và không thể di chuyển được.

Các bất động sản có giới hạn nhất định và được phân chia với các bất động sản khác, gắn với quyền, nghĩa vụ của từng chủ thể nhất định. Giới hạn phân chia đó chính là ranh giới bất động sản.

[Xem thêm] …

Bất động sản và động sản được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015 như thế nào?

Bất động sản là gì ? Phí và thuế khi chuyển nhượng bất động sản?

Ranh giới giữa các bất động sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Ranh giới phân chia bất động sản

Các xác định ranh giới giữa các bất động sản

Theo khoản 1 Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

Như vậy, ranh giới giữa các bất động sản được xác định theo thỏa thuận của các bên, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.
Ranh giới đó có thể là tường, rào, kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng.

Quyền, nghĩa vụ của các chủ thể

Khoản 2 Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.
Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Theo đó các chủ thể có quyền tự do sử dụng, khai thác trên bề mặt, lòng đất, không gian bất động sản của mình trong phạm vi quyền sở hữu và theo chiều thẳng đứng của ranh giới giữa các bất động sản đã xác định.

Các chủ thể có nghĩa vụ phải tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản đã xác định, không ai có quyền xâm phạm, lấn chiếm ranh giới giữa các bất động sản. Việc sử dụng, khai thác bất động sản của các chủ thể phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác. Đối với trường hợp cây cối vượt quá ranh giới là đang xâm phạm đến việc sử dụng không gian đất của chủ thể khác, vì vậy chủ sở hữu của bất động sản có cây vượt quá ranh giới có nghĩa vụ cắt, tỉa cành, rễ cây. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trên đây là bài viết tham khảo của Luật sư ADB SAIGON về Ranh giới giữa các bất động sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *