GIÁ TRỊ PHÁP LÝ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên

Các vấn đề được thông qua

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, Hội đồng thành viên quyết định các vấn đề sau:

  • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  • Quyết định phương hướng phát triển công ty;
  • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  • Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Nghị quyết của hội đồng thành viên - Luật sư ADB SAIGON

Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua

Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  • Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  • Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng. Hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết của HĐTV được thông qua khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Nghị quyết của HĐTV được lấy ý kiến các cá nhân bằng văn bản.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên bằng hình thức khác

Nghị quyết của hội đồng thành viên được thông qua bằng hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Pháp luật tôn trọng quyền tự quyết định của công ty.

Luật sư ADB SAIGON luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí (qua điện thoại 0907520537tư vấn trực tiếp, qua zalofanpage…) về tất cả các thắc mắc nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mại, Luật sư Đất đai

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *