Category Archives: Tin tức dân sự

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng vận chuyển tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng vận chuyển tài sản? Trong hợp đồng vận chuyển tài sản, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trách nhiệm dân sự của một bên phát sinh khi họ có […]

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên thuê vận chuyển tài sản

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên thuê vận chuyển tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên thuê vận chuyển tài sản. Trong hợp đồng vận chuyển tài sản, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trách nhiệm dân sự của một bên phát sinh khi họ có hành […]

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển tài sản

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bên vận chuyển tài sản. Trong hợp đồng vận chuyển tài sản, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trách nhiệm dân sự của một bên phát sinh khi họ có hành vi […]

Quyền của bên nhận tài sản theo Bộ luật Dân sự 2015

Quyền của bên nhận tài sản theo Bộ luật Dân sự 2015-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quyền của bên nhận tài sản theo Bộ luật Dân sự 2015. Theo quy định của pháp luật, trong hợp đồng vận chuyển tài sản, để bên nhận tài sản chủ động trong việc bảo vệ lợi ích của mình, pháp luật đã ghi nhận các quyền của họ trong quan hệ tiếp nhận chuyển […]

Nghĩa vụ của bên nhận tài sản theo Bộ luật Dân sự 2015

Nghĩa vụ của bên nhận tài sản theo Bộ luật Dân sự 2015-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Nghĩa vụ của bên nhận tài sản theo Bộ luật Dân sự 2015. Theo quy định của pháp luật, để tiếp nhận tài sản từ bên vận chuyển, bên nhận tài sản phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định theo quy định của pháp luật? Vậy nghĩa vụ của bên nhận tài sản được […]

Trách nhiệm giao tài sản cho bên nhận tài sản

Trách nhiệm giao tài sản cho bên nhận tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trách nhiệm giao tài sản cho bên nhận tài sản là một trách nhiệm quan trọng của bên vận chuyển tài sản. Trách nhiệm này được coi là để hoàn thành một vận chuyển tài sản. Vậy trách nhiệm giao tài sản cho bên nhận tài sản được Bộ luật Dân sự 2015 quy định […]

Quyền trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản

Quyền trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quyền trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản của bên thuê vận chuyển. Bên cạnh nghĩa vụ phải thực hiện, pháp luật cũng trao cho bên thuê vận chuyển các quyền nhất định để đảm bảo lợi ích của mình trong hợp đồng vận chuyển tài sản. Trong đó có quyền […]

Quyền yêu cầu chuyên chở đúng thỏa thuận của bên thuê vận chuyển tài sản

Quyền yêu cầu chuyên chở đúng thỏa thuận của bên thuê vận chuyển tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Quyền yêu cầu chuyên chở đúng thỏa thuận của bên thuê vận chuyển. Bên cạnh nghĩa vụ phải thực hiện, pháp luật cũng trao cho bên thuê vận chuyển các quyền nhất định để đảm bảo lợi ích của mình trong hợp đồng vận chuyển tài sản. Trong đó có quyền yêu cầu chuyên chở đúng […]

Nghĩa vụ cung cấp thông tin và trông coi tài sản của bên thuê vận chuyển

Nghĩa vụ cung cấp thông tin và trông coi tài sản của bên thuê vận chuyển-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Nghĩa vụ cung cấp thông tin và trông coi tài sản của bên thuê vận chuyển. Theo quy định của pháp luật, bên thuê vận chuyển tài sản phải thực hiện nghĩa vụ phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích cho bên vận chuyển. Trong đó có nghĩa vụ cung cấp thông tin và trông […]

Nghĩa vụ trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển tài sản

Nghĩa vụ trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển tài sản-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Nghĩa vụ trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển tài sản. Theo quy định của pháp luật, bên thuê vận chuyển tài sản phải thực hiện nghĩa vụ phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích cho bên vận chuyển. Trong đó có nghĩa vụ trả đủ tiền cước phí vận chuyển. […]