Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty quy định thế nào

Theo quy định pháp luật, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. Đồng thời cũng có quyền mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

Hiện nay, công ty cổ phần có thể mua lại cổ phần từ cổ đông thông qua hai hình thức: mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông; hoặc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.

Sau đây, hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu các quy định về việc Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý

Điều 133 Luật Doanh nghiệp 20202

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty cổ phần

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty - Luật sư ADB SAIGON

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty là việc công ty mua lại cổ phần của chính công ty mình từ các cổ đông trong công ty.

Hội đồng quản trị có quyền ra quyết định mua lại nhưng không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong thời hạn 12 tháng. Đối với những trường hợp khác thì Đại hội đồng cổ đông ra quyết định.

Lưu ý: Tổng số cổ phần được mua lại theo quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông không được quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.

Về giá mua lại cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định

– Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại trừ trường hợp công ty mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty.

– Đối với loại cổ phần khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác.

Trường hợp công ty mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty thì thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản về quyết định mua lại cổ phần của công ty cho các cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

Thông báo phải có:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại;

– Giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại;

– Thủ tục và thời hạn thanh toán;

– Thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của cổ đông cho công ty.

Thông báo về việc mua lại cổ phần của công ty phải được gửi bằng phương thức bảo đảm.

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần của mình thì phải gửi chào bán cổ phần bằng phương thức bảo đảm đến công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định mua lại cổ phần.

Công ty thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

– Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại và phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.Nếu không thì các cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận.

Trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

– Tiêu hủy ngay cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty.

Làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Thông báo cho tất cả các chủ nợ của công ty biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại trong trường hợp sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10%.

Cổ phần được mua lại được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán. Công ty có thể chào bán các cổ phần đó để tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau:

– Chào bán cho cổ đông hiện hữu.

– Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..

vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *