Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là quyền của các cổ đông được tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập thành danh sách.

Vậy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập thế nào? Gồm những nội dung gì?

Hãy cùng pháp lý nhanh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020:

Pháp luật quy định danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp phải được lập trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông tối đa 10 ngày.

Tuy nhiên, Điều lệ công ty có thể quy định một thời hạn ngắn hơn.

Nội dung của danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông - Luật sư ADB SAIGON

Bên cạnh đó, danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải đáp ứng nội dung theo Khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020.

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nêu đầy đủ thông tin của cổ đông gồm họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

Quyền được tiếp cận thông tin trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Khoản 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Pháp luật cho phép cổ đông có quyền được tiếp cận thông tin trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của các cổ đông khác trong danh sách.

Bên cạnh đó, cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, pháp luật cũng đặt ra nghĩa vụ cho người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu.

Theo Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 giải thích:

“24. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

Theo đó, người có trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ kể trên là là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều lệ công ty cổ phần quy định chi tiết trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông.

Như vậy, thông qua bài viết trên, Luật sư ADB SAIGON đã làm rõ các vấn đề liên quan đến danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0377 377 877 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *