Phúc lợi của các cấp quản lý trong công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần ngoài các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành công ty thì các vấn đề về quyền lợi như tiền lương thưởng của các cấp quản lý trong công ty cổ phần là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất.

Sau đây, hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020

Các cấp quản lý trong công ty cổ phần

Các cấp quản lý trong công ty cổ phần - Luật sư ADB SAIGON

  • Thành viên Hội đồng quản trị
  • Giám đốc, Tổng giám đốc
  • Người quản lý khác

Quy định về lương, thưởng của các cấp quản lý trong công ty cổ phần

Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của các cấp quản lý trong công ty cổ phần được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

b) Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lýkhác khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

Thù lao của các cấp quản lý trong công ty cổ phần được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *